Ofte stilte spørsmål

Her finner du spørsmål og svar, men finner du ikke informasjonen du var ute etter, så ta kontakt med oss.

Tappevann:

Bauer fjerner avleiringer, korrosjon og biofilm og sørger for bedret vannkvalitet, færre lekkasjer og forlenget levetid på tappevannsanlegget.

Korrosjon og avleiringer styrker ikke rørenes holdbarhet, men utsetter ventiler, pakninger og andre deler for økt press som fører til lekkasjer. Bauer løser dette skånsomt opp og fører ikke til raske endringer slik som ved kjemikaliebruk. Er anlegget full av hull eller totalt tilstoppet, vil ikke Bauer kunne reparere det og da må det byttes. (PS! Ikke vent så lenge)

Gamle avleiringer blir løst opp sakte og blander seg med friskt tappevann i meget små kvanta. Disse er ikke helseskadelige og består stort sett av det naturlige mineralinnholdet i vannet.

Det elektromagnetiske feltet er sentrert i rørspolen som behandler anlegget. På en meters hold er det elektromagnetiske feltet tilsvarende det elektromagnetiske feltet fra en brødrister eller et lysstoffrør.

I åpne anlegg så spyles avleiringene ut i avløpet.

Avleiringer og oppløste metaller fører til bismak i vannet. Når dette fjernes samt forhindres, blir vannkvaliteten forbedret og smaken blir frisk og god.

Det er store fordeler med å installere Bauer allerede fra starten. Bauer vil fra dag 1 sørge for at det ikke byger seg opp problemer og man er trygg på at anleggene til en hver tid fungerer slikt det var tiltenkt.

Oppvekstsvilkårene for legionellabakterien er biofilm og korrosjon (maten), samt avleiringene som er hjemmesteder som beskytter blant annet mot høye temperaturer. Når Bauer kraftig reduserer biofilm, korrosjon og avleiringer, så fjernes muligheten til at legionellabakterien skal bli så mange at de blir farlige.

Generelt:

Installasjonene er ukompliserte og vi har mange løsninger for at installasjon skal være raskest mulig, spesielt i anlegg som er i bruk. I tappevann kan man få opptil fire timers pause i vannforsyningen, mens i et lukket anlegg vi de fleste rørleggere gjøre installasjonen på en dag.

Det kan vi absolutt ikke anbefale, da anlegget raskt bygger opp de samme problemene som før installasjonen.

Korrosjon har vært et problem i varme- og kjøleanlegg siden de ble oppfunnet. Lenge var den eneste måten å forsinke korrosjonen på nettopp å tilføre inhibitor (kjemikalier). Resultatet er da ofte en akselererende utfelling av metaller noe som fører til mange problemer. Erstatter man disse kjemikaliene med en Bauer-enhet og filter, vil det behandlede vannet stoppe korrosjonen og fjerne det utfelte metallet. I tillegg reduseres bakterieveksten og man slipper å bruke ekstra kjemikalier for det problemet også.

De første månedene etter en installasjon er det vanskelig og beregne, da mengden med avleiringer varierer fra bygg til bygg. Noen steder har det blitt byttet hver måned i starten, men i andre bygg har det gått noen måneder før avleiringene slipper. Den installerte vannmåleren gir god indikasjon på når det skal byttes filter, og når anlegget er stabilisert så byttes det to ganger per år.

Det har ingen betydning hverken i tappevann eller lukket anlegg, samt at installasjonen kan gjøres vertikalt eller horisontalt.

Vi leverer filter med svært høy kvalitet og stor evne til å fjerne partikler, så ikke ta sjansen på å bruke ukjente filter som raskt kan skade mer enn de gjør nytte.

Nei, de to anleggene er adskilte. På tappevannet installeres Bauer direkte og etter vannmåler for så å rense både kaldt- og varmtvannsnettet. For varmeanlegget som er en egen lukket krets, så installeres Bauer ofte i en by-pass og i tillegg med et filter for fjerning av oppløste partikler.

Ja, Bauer fungerer for alle typer rør.

Bauer er 100 % kjemikaliefritt og rent vann gir best ledningsevne. For å oppnå best resultat bør kjemikaliene fjernes fra anlegget.

De små rørspolene bruker 40W og de største cirka 80W, så her er det snakk om meget lave driftskostnader.

Det er avhengig av tilstanden på anleggene, men energikonsulenter, Enova, Enøk og leverandører av anleggene er alle enige om at best effekt får man med rene anlegg. Et eldre anlegg kan fort redusere sine energikostnader med rundt 10 %, og for nye anlegg så slipper man gradvis å øke energikostnadene tilsvarende.

Med Bauer installert på tappevannet vil mange økonomiske parametere gi utslag. Rene beredere senker energikostnaden, færre lekkasjer og mindre service gir store økonomiske fordeler.

Kjøling:

Ja, det er ingen problem. Kjøleanlegg med veksler av metall samt rørsystem i plast er mye benyttet, og Bauer sørger for at det er rent alle steder. Kjøleanlegg er veldig utsatt for problemer, og vi anbefaler at Bauer installeres når anlegget er nytt.

Rent vann og rene overflater gir den absolutt beste kjøleeffekten. En millimeter tykk avleiring har samme isoleringseffekten som 25 mm med stål. Det å fjerne biofilm og bakteriene forbedrer også kjøleeffekten betraktelig.

Også her gjør Bauer en utmerket jobb og fremfor alt når det gjelder korrosjon. Glykol med korrosjonsinhibitor fører ofte til utfelling av metall, og det bør unngås.

Varmeanlegg:

Bauer setter i gang en skånsom prosess og avleiringene blir oppløst i små partikler som ikke skaper problemer, samt at i lukkede systemer så fjernes disse raskt i partikkelfilteret.

En Bauerinstallasjon bruker mellom 40 og 80 Watt, noe som gir en årlig sum på mellom 300 – 600 kroner. I tillegg kan man beregne cirka 1.000,- for filterpatroner, så dette er meget lave kostnader.

Installasjonen gjøres i varmesentralen/fyrrommet og da i nærheten av varmekilden. Det spiller ingen rolle om det er fjernvarme, olje- eller elkjel, pellets, varmepumper eller annet. Husk at dersom man bytter fra olje- eller elkjel til lavtemperert varmekilde (luft til vann, brønnvarme eller pellets) så er det nesten umulig å få høy nok temperatur dersom det er avleiringer i anlegget.

Filterpatronene kan byttes av det vanlige driftspersonellet og er en enkel operasjon. Sørg for at medfølgende FDV-dokumenter oppbevares i nærheten av filtrene slik at nytt personell kan se fremgangsmåten. Det kan også tegnes en frivillig vedlikeholdsavtale som besørger filterpatronbytte samt sjekk av installasjonene. Dette er en rimelig trygghet for at anlegget til en hver tid er velfungerende, og spesielt der man ikke har faste rutiner med driftspersonell.

Først og fremst så er det alle våre fornøyde kunder som er det virkelige beviset, men vi har også mange vitenskapelig dokumenterte tester. For de med nylig installert Bauer vil man se effekten ved gradvis færre filterbytter, og gleden ved at man får jevn varme til alle i bygget. Man kan da sette ned turtemperaturen og med en forbedret Delta-T så begynner reduksjonen av energikostnadene.

Stort sett plasseres filteret over hovedpumpen i varmesentralen, men vi kan også finne andre løsninger. Det er alltid en fordel å be oss eller en av våre samarbeidspartnere om en befaring, så kan vi gi et helt konkret forslag med pris og plassering.